Звернення громадян

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом – Конституцією України, яка гарантує права й свободи кожному громадянинові. Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед нею за свою діяльність.

До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь і гідність) можна віднести право на звернення та ін. Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України та регулюється Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та іншими нормативними документами.

Закон України “Про звернення громадян”

Постанова про затвердження класифiкатора

Указ президента “Про першочерговi заходи  щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Витяг із Закону України «Про звернення громадян» 
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).    

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Перелік питань, що можуть порушувати у своїх зверненнях громадяни до навчального закладу:

Сфера компетенції Зміст питання
Освітня ● зарахування дитини до закладу дошкільної освіти

● удосконалення навчально-виховного процесу

● оптимізація режиму роботи закладу

● діяльність гуртків за напрямами інтересів

● організація свят, конкурсів, розваг

Матеріально-технічна ● ремонт груп

● опалення

● забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою

● оновлення спортивного інвентарю

● оновлення іграшками та дидактичним матеріалом  груп

Охорона здоров’я ● якість харчування у закладі

● оплата харчування

● робота закладу в оздоровчий період

● діяльність медкабінету

Трудова ● оплата праці працівників закладу

● робота профспілкового комітету

● відпустки

● графік роботи вихователів у літній період

● працевлаштування

Соціальна ●надання соціальної та матеріальної допомоги працівникам

● робота з дітьми із соціально незахищених сімей

Правова ●порушення прав і свобод (вихованців), працівників закладу

● дискримінація за гендерними, релігійними, расовими чи іншими ознаками

● надання роз’яснень щодо чинних нормативно-правових актів в освітній сфері

Фінансово-економічна ● благодійні внески

                                                                            ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

                                                                             Кому ____________________________________

                                                                                                           (назва організації) 

                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                  (Прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                                             __________________________________________ 

                                                                                     (повна адреса, соціальний стан заявника) 

З в е р н е н н я

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(індивідуально чи колективно) 

Суть порушеного питання_____________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________________________________________

     Дата підпис

 

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.         

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

Стаття 22. Особистий прийом громадян
Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.