Результати моніторингу якості освіти

      Пріоритетним напрямом діяльності закладу дошкільної освіти є спрямування освітнього процесу на реалізацію нового Базового компонента дошкільної освіти.
Цілісність освітнього процесу в закладі освіти забезпечується реалізацією БКДО та Програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” .
Під час комплексного оцінювання педагоги враховують три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також фахівці дотримуються певного алгоритму:
– Використання діагностичного інструментарію;
– Використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;
– За результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, низький).

          Для здійснення моніторингу педагоги проводять: спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).
Для діагностування сформованості освітніх компетенцій дітей дошкільного віку заклад дошкільної освіти використовує авторстку систему дослідження ЗДО 2 “Ясочка” м. Суми. Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінюють досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини. Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік.
По закінченню 2019-2020 навчального року був проведений підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог дошкільниками ЗДО. Особливостями проведення моніторингу якості освіти у поточному навчальному році є врахування результатів вхідного моніторингу станом на початок 2019-2020 навчального року та організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року. Під час карантину педагоги активно надавали батькам рекомендації щодо продовження освітньої діяльності дітей, матеріали занять, корисні посилання згідно з перспективним плануванням для кожної вікової групи.

          Під час комплексного оцінювання педагоги враховували також активність дистанційної роботи дитини.
Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

        У результаті проведеної роботи на кінець навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ЗДО:

  • Середній дошкільний вік: високий рівень – 27,8%, достатній рівень – 72,2%, низький – 0;

  • Старший дошкільний вік: високий рівень – 25,7%, достатній рівень – 84,3%, низький – 0.

       Особливої уваги потребує продовження роботи над формуванням компетентностей освітньої лінії «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної) в групах загального типу та корекційно-відновлювальній роботі в групах компенсуючого типу, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку
у межах виконання річних задач закладу освіти.

        Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили не високий рівень досягнень, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

       Таким чином, протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей з урахуванням дистанційної форми освіти у поточному навчальному році.

        Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть протягом поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.