План роботи

ПЛАН РОБОТИ
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик»
м. Суми, Сумської області
на 2018 – 2019 навчальний рік

ЗМІСТ
1. Аналіз роботи закладу за минулий рік
2. Завдання на 2018-2019 навчальний рік
3. Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності
3.2. Удосконалення професійної творчості
3.3. Самоосвіта
3.4. Педагогічні ради
3.5. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
4. Вивчення стану та організації життєдіяльності дітей
4.1. Комплексне вивчення
4.2. Тематичне вивчення
4.3. Вибіркове вивчення
5. Організаційно-педагогічна робота
5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою
5.2. Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями
5.3. План роботи з батьками
6. Робота методичного кабінету
6.1. Поповнення методичного фонду
6.2. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду
7. Адміністративно-господарська діяльність
7.1. Укріплення матеріально-технічної бази
7.2. Загальні збори колективу
7.3. Засідання ради дошкільного закладу
7.4. Виробничі наради
Додатки 
1. Медико-профілактичні заходи
2. План проведення масових заходів естетичного циклу
3. План проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
4. План роботи творчої групи
5. План роботи школи для батьків
6. Участь вчителів –логопедів у методичній роботі
7. План роботи практичного психолога
8. Семінар-практикум

Розділ 1

Аналіз
роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік

Дошкільний навчальний заклад № 23 «Золотий ключик» здійснював свою діяльність згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305) Листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 № 1/9 – 563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 № 1/9 666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9 — 322).

Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» були завдання по впровадженню гуманістичних та патріотичних ідей, формуванню рис громадянина української держави, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. У 2017 – 2018р.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над реалізацією поставлених завдань:

 • активізація роботи з розвитку мовленнєвої та комунікативної активності дітей раннього та дошкільного віку через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності;
 • удосконалення спільної роботу ЗДО та сім’ї щодо розвитку гармонії інтелекту, духовного потенціалу особистості та здоров’я дитини дошкільного віку через безпосередню участь батьків у заходах;
 • забезпечення відпрацювання механізмів наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

 

У 2017 – 2018 навчальному році дошкільний заклад відвідували 387 дітей. У закладі функціонувало 14 груп. Із них: 3 групи раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку, 4 групи середнього дошкільного віку, із них 1 група компенсуючого типу, 4 групи старшого дошкільного віку, із них 1 група компенсуючого типу. Середня відвідуваність дітьми дошкільного закладу становила – 67 %.

Режим роботи груп закладу дошкільної освіти відповідає запитам батьків. Групи укомплектовані згідно з вимогами Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.14). За 12-годинним режимом роботи працює 1 група, за 10,5-годинним режимом – 13 груп.

Протягом року відбулися значні зміни в матеріально-технічній базі дошкільного закладу.
Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Заклад забезпечений необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем у достатній кількості.
Протягом року, згідно «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633, придбані іграшки відповідно до віку дітей, атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал у кількості 75%, що потребує подальшого вдосконалення.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.
Питання дотримання вимог охорони праці розглядаються на профспілкових зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу. Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журнали обліку видачі інструкцій ведеться відповідно до нормативних вимог. За протипожежну безпеку у ЗДО відповідають заступник завідувача господарством Юрченко І.П. і вихователь – методист Назаренко Н.А., які у 2017 – 2018 н.р., як відповідальні за охорону праці та пожежну безпеку, пройшли курсову перепідготовку згідно з графіком. Наявний протипожежний інвентар відповідає вимогам і утримується в задовільному стані. Приписи інспекторів пожежної безпеки виконуються не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю фінансування.

Належна увага приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки під час освітньої діяльності. У методичному кабінеті зібраний теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, необхідний для проведення роботи з даного питання. В інформаційних куточках розміщено матеріали з безпеки життєдіяльності дітей вдома, на вулиці, в закладі. Випадків травматизму за 2017-2018 н. р. не було.
Медичний кабінет оснащений відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, наказу МОЗ України, МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 №432/496, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234), наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, Положення про ізолятор дошкільного закладу, Переліком оснащенням медичного кабінету дошкільного навчального закладу. укомплектований повністю лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.
Медико-профілактична робота здійснюється у відповідності до річного плану роботи медичного кабінету, затвердженого завідувачем. На основі річного плану складаються помісячні і щоденні плани роботи. Медичні карти дітей упорядковані та відповідають кількості дітей. Виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалася у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35 Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Наказу МОЗ і МОН України № 242/329 від 01.06.2005 року «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693.
Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

 • відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;
 • прийому продовольчої продукції гарантованої якості;
 • збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
 • дотриманню технології приготування їжі;
 • складанню перспективного меню;
 • організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

Першочерговим завданням педагогічний колектив вважає збереження та зміцнення здоров’я вихованців, створені належні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. У ЗДО функціонує спортивна зала, спортивний майданчик, спортивні куточки в кожній віковій групі. Завдання та зміст фізичного виховання в закладі визначаються вимогами листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».
Інструктор з фізичної культури Ярова Д.О., молодий спеціаліст, проводила фізкультурні заняття різного типу, цікаві розваги «Українська вишиванка», «День зеленого кольору», Дні здоров’я. З метою самоосвіти і вдосконалення знань педагогів інструктор з фізичного виховання Ярова Д.О. провела майстер-клас «Фітболгімнастика для старших дошкільників». Істотним моментом організації фізичного виховання була співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. В групах оформлено поради інструктора з фізичного виховання, сестри медичної старшої. Вихователі систематично проводили тематичні консультації, оформляли виставки на спортивну тематику. Традиційним стало проведення сімейних спортивних свят, в яких беруть участь всі члени родин вихованців: «Тато, мама, дитина – спортивна родина!», «Стрітення», «Козацькі розваги».
Проводилась спеціальна робота по навчанню дітей іграм спортивного характеру, а саме: лижі, флорбол, фітболгімнастика.
Фізкультурно-оздоровча робота поєднується з активною руховою діяльністю дітей на свіжому повітрі, сприяє їх успішному фізичному розвитку, формуванню рухових умінь та навичок, інтересу до різних видів рухової діяльності, забезпечується виконання режиму дня, дотримується час, відведений для прогулянки, проводяться загартовуючи заходи. У системі заходів профілактично-оздоровчої роботи здійснюється формування культурно-гігієнічних навичок дітей.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалась тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей, педагоги продовжували використовувати в роботі з вихованцями проведення дихальної гімнастики, точковий масаж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для профілактики плоскостопості, психогімнастику. У практиці профілактично-оздоровчої роботи важлива роль відводилась фізіотерапевтичним заходам, посезонним заходам профілактики вірусних інфекцій. Проводились додаткові оздоровчо-профілактичні заходи (2 рази на рік в період міжсезоння). Особливого значення надавалось також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.
Заходи оздоровчої роботи в літній період (природні фактори, вживання соків, овочів, фруктів) сприяли підвищенню імунітету, зміцненню здоров’я дітей. Складено перспективний план проведення занять з фізичної культури на свіжому повітрі в літній період, методичні рекомендації по загартуванню природними факторами.

З метою реалізації нового Закону України «Про освіту» (2017р.), Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, в дошкільному навчальному закладі проводилась освітня робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.
Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи ЗДО, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагало чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік враховувались – сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий навчальний рік, ступінь вирішення проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей. Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог санітарного регламенту, граничного навантаження, затверджувався керівником закладу.
У відповідності до інтересів, запитів, потреб щодо підвищення рівня професійної майстерності педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, школи ППД, базові дошкільні заклади, семінари, курси підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем виховання та розвитку дітей раннього, молодшого, середнього, старшого дошкільного віку, методичних знахідок педагогічної практики.

Так, на базі нашого дошкільного закладу у березні 2018 року, відбулося методичне об’єднання для вихователів — методистів «Співпраця методичних служб у напрямі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, як умови комплексного підходу до організації освітньої роботи в ЗДО». Вихователі — методисти дошкільних закладів міста закріпили теоретичні і практичні знання, відвідали нові форми роботи з кадрами: театр тіней «Я – вихователь!», Плейбек – театр «Кроки до майстерності», презентації з досвіду роботи «Ефективні форми роботи з підвищення фахового рівня педагогічних кадрів», ділову гру «Алгоритм проведення педагогічної ради», тренінг «Формування психологічної готовності педагогічних працівників до роботи в сучасних умовах», отримали буклети та методичні рекомендації.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до закону України «Про освіту» (ст.54), Закону України «Про загальну середню освіту (ст.27), Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.32), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року №1135, згідно наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 07.09.2017 №738 «Про підготовку та проведення атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти міста в 2018 році» та згідно наказів по ЗДО № 23 «Золотий ключик» від 25.09.2017 № 96 «Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 2018 році», 25.09.2017 № 95 «Про створення атестаційної комісії в 2018 році» у дошкільному закладі проведено атестацію педагогічних працівників закладу. Усі документи по організації і проведенню атестації велися і оформлялися згідно з установленими термінами. Складено перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, членами атестаційної комісії на основі діагностики, самооцінки педагогів, був з’ясований рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

У 2017-2018 н. р. було проатестовано:  Царькову Т.М., учителя – логопеда, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вишої категорії», Назаренко Н.А., вихователя — методиста, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Коваленко Ю.І., Васильченко Л.А., Мелешко Н.Л. вихователів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Вакулу Т.А., вихователя, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Педагогічний колектив творчо вирішував питання облаштування належного розвивального середовища у групових приміщеннях. Предметно-ігрове середовище закладу забезпечує максимальний психологічний комфорт кожної дитини, дозволяє вирішувати педагогам конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до процесу пізнання, розвиваючи допитливість, комунікативні здібності, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяє розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу, спонукає дітей до індивідуальних і колективних ігор.
У всіх групових приміщеннях створено осередки, які допомагають забезпечити максимальну емоційну зручність, насичують життя дітей позитивними емоціями, зміцнюють нервові сили, волю, гармонійно поєднують фізичне та психічне навантаження дитини з відпочинком. Це естетично оформлені та зручно розміщені центри: творчих та розвиваючих ігор; художньої діяльності, господарсько-побутової праці, природничого розвитку; спортивних ігор; сенсорного розвитку; для ігор з водою та піском, дидактичних, сюжетно-рольових, будівельно-конструктивних ігор. Педагогічний колектив приділив увагу і створенню природничого середовища дошкільного закладу. Створене середовище сприяло сприйняттю довкілля дошкільниками, інтересу до нього. Складові його такі: екологічна стежина, зона юних натуралістів з ділянкою овочевих культур, зелена зона з газонами, квітники. Але робота з даного напрямку потребує вдосконалення, розширення зони діяльності, проведення експериментально-дослідницької діяльності.

Організовуючи освітню діяльність, педагоги систематично використовували завдання проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми. Вдало поєднували вербальні, наочні і практичні методи, відводили належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей, диференціювали роботу з ними на заняттях та у повсякденному житті, об’єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.
У навчально-виховному процесі дошкільного закладу широко використовувалась гра як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організованих формах. Пріоритет надавався творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньої творчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні). Вихователі активно втілювали в практику роботи з дітьми конструктивні ігри, використовуючи різні види конструктора для розвитку пізнавальних, інтелектуальних здібностей дітей.
Особливої уваги надавали таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.
Самостійна діяльність дітей організовувалася в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднувались різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучалися до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежав від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення самостійної діяльності дітей забезпечувалось як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота, як самостійна організаційна форма, проводилася з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) у приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовувалася з метою активізації пасивних дітей, надання додаткових знань окремим дітям (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).
Невід’ємна складова змісту навчально-виховного процесу – мовленнєве виховання. Для його здійснення застосовувалися як повсякденне життя, так і спеціально організована навчальна діяльність у формі занять з розвитку мовлення.
Цікавою і змістовною була педрада «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дошкільників», проведена у формі круглого столу з презентаціями вихователів. До педради проведено семінар-практикум «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників», колективний перегляд заняття з мовленнєвого розвитку «Грамота з елементами методики М. Зайцева» (Вакула Т.А.), що збагатило компетентність педагогів у питанні організації діяльності дітей дошкільного навчального закладу з мовленнєвого розвитку. На виконання рішень педагогічної ради «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дошкільників», розроблені багатофункціональні інноваційні посібники з мовленнєвого розвитку «Розумний дім», «Вимовляйчик», «Цікава абетка», виготовлені дидактичні ігри, демонстративний та роздатковий матеріал для практичного використання на заняттях, відповідно до методичних рекомендацій «Інновації у формуванні мовленнєвої компетентності дітей». Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 96 %.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: семінар-практикум «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників», що дало змогу удосконалити рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів щодо питання мовленнєвого розвитку дошкільників в умовах сьогодення; колективні перегляди: інтегроване заняття з використанням елементів методики Зайцева «Чарівниця осінь» (вихователь Вакула Т.А.); «Моя родина – моя гордість» (вихователь Васильченко Л.А.); Інтегроване заняття в групі середнього віку (мовленнєвий розвиток, ІКТ) «Хлібом славна Україна!» (вихователь Мелешко Н.Л.); інтегроване контрольне заняття по підготовці дітей до школи (вихователь Коваленко Ю.І.); «Звіт гуртків» (музкерівники Дорда З.В., Горобченко Т.В.). Царькова Т.М. брала участь у VІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації». Підготувала статтю «Корекційна робота з дітьми із алалією в групах компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення», яку надруковано в збірнику матеріалів конференції та отримала сертифікат учасника конференції.
З метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних, у ЗДО проводяться індивідуальні та групові форми роботи з педагогами. Організовано роботу по самоосвіті педагогів: плани, звіти, самопрезентація педагогів. У ЗДО протягом року працював клуб наставників «Педагогічні перлини», проведені відкриті майстер-класи «Тиждень педагогічної майстерності», педагогічний плейбек «Кроки до майстерності», тренінг «Батьки і діти», майстер-клас «Розвиток читання за методикою Л. Шелестової», «Розвиток мовлення з використанням коректурних таблиць Н. Гавриш», розробка методичних проектів «Співпраця з батьками», щомісяця для педагогів ЗДО проводяться консультації.

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювали практичний психолог Лисиця М.А. та педагоги, які активно впроваджували в практику роботу з дітьми тренінги, психогімнастику для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей. Вихователі успішно використовували музику, казки, «етюди», «екрани-настрою». Результати обстеження практичним психологом показали, що в пізнавальній сфері дошкільного навчання готова 101 дитина. Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами спрямована на надання конкретних знань та навичок у роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації (консультації, практичні семінари та тренінги), а також робота з батьками спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; проведення круглого столу з питань можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Лисиці М.А. Відповідно до основних завдань на 2017-2018 навчальний рік, практичним психологом була проведена робота по реалізації складових річного плану з питань психологічного супроводу батьків, дітей, педагогів. Успішність вирішення поставлених завдань спиралась на нормативно-правову базу, участь у методичних нарадах, робочих нарадах, методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури. З педагогами були проведені консультації на тему: «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році, сучасні підходи до організації навчального процесу (виставка- презентація методичних посібників)», «Види та методика проведення мовленнєвих занять з дошкільниками» та інші. Діти були включені до занять за програмою М. Троїцької «Разом весело рости», що в свою чергу сприяло формуванню емоційних контактів між дитиною і дорослим, створенню безпечного для спілкування середовища, розвитку навичок емпатії, соціальної поведінки, сприяло підвищенню впевненості в собі і формуванню позитивного «Я» образу.

Консультаційно-просвітницька робота з батьками і педагогами, проведення занять з малюками, сприяли тому, що всі діти успішно адаптувалися до нових умов перебування. У закладі з участю практичного психолога Лисиці М.А. проводились консиліуми «Адаптація дітей до умов ДНЗ» з метою координації зусиль учасників навчально-виховного процесу по створенню найбільш сприятливих умов для збереження психологічного здоров’я дітей та «Готовність до школи дітей п’ятирічного віку» з метою підвищення якості психолого-педагогічного супроводу, фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад.

У дітей на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, сформовані навички навчальної діяльності, вміння слухати та виконувати вказівки дорослого, на достатньому рівні розвинуті дії мислення, сформована мотивація на шкільне навчання. Робота психолога Лисиці М.А. була спрямована на формування емоційно-вольової сфери дошкільників, розвиток психічних процесів. Заняття проводилися за спеціальними програмами відповідно віку дітей.

Крім того з педагогами і батьками здійснювалась консультативно-просвітницька робота через поповнення інформаційних куточків, надання письмових рекомендацій, виготовлення буклетів.
Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Вихователі старших груп Коваленко Ю.І., Яременко А.П., Вакула Т.А. провели належну роботу по оволодінню старшими дошкільниками необхідними знаннями і вміннями. Під час моніторингового дослідження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Розвиток навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку здійснювалось відповідно завдань Базового компоненту дошкільної освіти. Навчально-виховний процес організовувався на засадах сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.
Для визначення рівня розвитку дітей проводився моніторинг рівня знань за основними лініями розвитку: ранній вік – високий рівень 34%, середній – 63%, низький – 3%; молодший вік – високий рівень 36%, середній – 62%, низький – 2%; середній вік – високий рівень 26%, середній – 74%, низький – 0; старший вік – високий рівень 38%, середній – 62%, низький – 0.
Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах.

Отже, виходячи з результатів моніторингу досягнень дітей за освітніми лініями, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежувалася як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньої роботи. Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з освітніх ліній «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури».

Реалізація завдань естетичного виховання відбувалася на основі широкої інтеграції і пронизувала весь педагогічний процес у дошкільному закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовувались твори музичного, театрального, літературного, образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національної культури. З метою всебічного розвитку малюків та розвитку їх творчих здібностей, обдарувань, в дошкільному закладі працювали гуртки за інтересами дітей: хореографічний, керівник Горобченко Т.В., флорбол (фізкерівник Ярова Д.О.), художня студія «Чарівний пензлик» (керівник вихователь Васильченко Л.А.), гурток бісероплетіння (керівник вихователь Попова Л.В.), гурток тістопластики (керівник вихователь Мозуль Г.М.)., які надавали дитині можливостей розвитку творчих здібностей, зміцненню фізичного та психічного здоров’я. Театралізований гурток «Зернятко» керівник Дорда З.В., хоровий «Дзвіночок», керівник Макарук Т.М., робота яких сприяла розвитку мистецьких здібностей, музичного слуху, вокальних даних. Вихованці дошкільного закладу є активними учасниками благодійних святкових заходів КУСОР Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Слід відзначити роботу музично – театрального гуртка «Зернятко» керівник Дорда З.В., яка підготувала чудові вокальні, театральні, літературні композиції, що пропонувались для перегляду вихованцям дошкільного закладу, їх батькам. Також вихованці з музично – театрального гуртка брали участь у міському дитячому фестивалі «Земля – наша планета» та були відібрані для участі у гала-концерті до Дня захисту дітей.
Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. Методичний кабінет забезпечений дитячою та методичною літературою відповідно переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України від 13.08.2015 №1\9-387 книжковий фонд бібліотеки поділений на чотири підрозділи: методична література з каталогом по розділах програми; журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників); новинки методичної літератури. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про передовий педагогічний досвід.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. У роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта) форми методичної роботи. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Методична робота в дошкільному закладі набула аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовувалась для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

Протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок. Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Після узагальнення даних анкетування визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Так, у 87% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 11% — помірно виражена, у 2% — виявляється, але не завжди. 98% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їх думку, такі форми роботи значно гармонізують відносини на рівнях: адміністрація – вихователі, вихователь-вихователь, вихователь-діти. Отримана інформація дала підстави для прийняття управлінських рішень.

Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумувалася і визначалася самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу через анкетування, а саме: «Експериментування – крок до творчого пізнання», «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості старших дошкільників», «Педагогічні передумови виховання самостійності засобами інноваційної діяльності». Належна увага приділялася роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працювало 2 молодих спеціаліста. Діяла школа молодого вихователя, до плану роботи якої входили різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, консультації, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування, бліц-інтерв’ю, відвідування та перегляд занять, робота з документацією. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника, коученга. Широко використовувалися традиційні та інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківських зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм», творчі звіти. При проведенні творчих звітів, майстер-класів інших форм методичної роботи педагоги проявляли високий рівень професіоналізму, яскраву індивідуальність, здатність ретранслювати свої досягнення колегам під час інтерактивної діяльності. Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педпрацівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

У методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи з дітьми: «Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку – як важлива складова особистісного зростання», вихователь Мелешко Н.Л.; «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників із використанням елементів методики М. Зайцева», вихователь Вакула Т.А.; «Використання художніх творів Василя Сухомлинського у формуванні особистості дітей дошкільного віку», вихователь Коваленко Ю.І.; «Корекційно-розвивальна робота із дітьми дошкільного віку, які мають загальне недорозвинення мовлення», вчитель-логопед Царькова Т. М; «Використання нетрадиційних технік, інноваційних технологій на заняттях з образотворчого мистецтва» вихователь Васильченко Л.А.

Методичні розробки педагогів, які атестувались, дали змогу збагатити навчально-методичне забезпечення дошкільного закладу. Методичний кабінет постійно поповнювався сучасною методичною та художньою літературою, демонстраційним матеріалом, розвиваючими іграми, посібниками, папками з основних ліній розвитку відповідно Програми «Я у Світі».
Заслуговували на увагу авторські розробки конспектів інтегрованих, тематичних занять з грамоти, логіко-математичного розвитку, конструювання, ознайомлення з навколишнім, краєзнавчим матеріалом по ознайомленню дітей з рідним містом, Сумщиною, з народами світу, їх культурою, духовною спадщиною. Придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток» (навчання ранньому читанню за методикою М.О. Зайцева), палички Кюїзенера, коректурні таблиці Н. Гавриш та методичні рекомендації щодо їх використання, виготовлено педагогами дидактичні посібники для дітей раннього віку, дошкільних груп, різні розвивальні посібники для роботи з дітьми п’ятирічного віку. Вихователями груп виготовлені нові атрибути до сюжетно-рольових ігор, театралізованої діяльності, а також багато роздаткового матеріалу з інтелектуальним навантаженням.

Вихователями виготовлено нові посібники «Розумна піца», «Чарівні метелики», «Загадкове поле», «Розумна пірамідка», «Весела гусінь», «Подорож колобка», «Чарівна хатинка», «Загадкове Слоненя».
Для музичної зали придбано нові комплекти музичних інструментів, нові костюми для дітей хореографічного та вокального гуртків. Музкерівниками виготовлені посібники для роботи за методикою К. Орфа.

Педагоги дошкільного навчального закладу беруть активну участь у міських конкурсах та акціях, серед них: у міській виставці здобутків освітян міста «Освіта м Суми на шляху реформ», де презентували свої матеріали за напрямом «Сучасні інноваційні освітні технології» та «Передовий педагогічний досвід»; у міському освітньому проекті «День природолюба» в дошкільних навчальних закладах міста; у І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху» у дошкільних навчальних закладах міста у 2017 році у напрямку художньо – естетичне спрямування де за активну участь керівнику закладу Гримайло Н.І. оголошено Подяку управління освіти і науки Сумської ради; у І міському етапі обласної виставці – огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в 2018 році, де у номінації «Навчально – методичний посібник» відзначено багатофункціональний посібник «Розумна піца» вихователів Васильченко Л.А., Коваленко Ю.І., Мелешко Н.Л. та нагороджено Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте ІІІ місце; у І (міському) етапі обласного конкурсу інтернет-сайтів дошкільних закладів; у міському фестивалі дитячих колективів закладів дошкільної освіти «Земля – наш спільний дім» і особливо відзначилися у вокальному і художньо – літературному жанрі, музичний керівник Дорда З.В., яка за рішенням журі нагороджена Грамотою управління освіти і науки Сумської ради та подарунком від міської організації профспілки працівників освіти за творчий пошук в організації музично – естетичного виховання підростаючого покоління. Інструктор з фізичної культури Ярова Д.О. брала участь у обласному змаганні «Олімпійські ігри з лижних гонок та біатлону». Де здобула перемогу і посіла І місце у лижних перегонах на дистанції 500 м, у змішаній лижній естафеті 4х200 – І місце, у змішаній естафеті «Біатлон» — І місце та нагороджена золотими медалями і Почесними Грамотами від обласної і міської профспілки. Танцювальний номер музичного керівника Горобченко Т.В. «Ніжність» став лауреатом міського огляду — конкурсу художньої самодіяльності аматорських колективів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста Суми – 2018 р. «Сузір’я талантів».
Цього року дошкільний заклад брав участь у благодійних акціях до Всеукраїнського дня інваліда, «Ангели-охоронці для героїв АТО», «Великодній кошик».

Для підвищення рівня педагогічної компетенції педагоги дошкільного закладу відвідали Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива – Суми 2018», майстер-клас для інструкторів з фізичної культури в СДПУ ім. Макаренка на тему «Фітнес та йога для дітей дошкільного віку», тренінгові навчання «Хмарні технології», та отримали сертифікати 29 педагогів ЗДО.
Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно змінюватимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема. Сьогодення продиктоване потребою, зберігаючи пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної та медичної самоосвіти, оскільки не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, навичками, вміннями, щоб правильно здійснювати навчально-виховний процес в умовах сім’ї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення. Педагогічним колективом проводилась робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Для батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми. Спільна підготовка та проведення свят, розваг, змагань — стало традицію в дошкільному закладі. Протягом навчального року в роботі з батьками широко застосовували засоби пропаганди (інформаційні бюлетні, батьківські куточки, тематичні стенди, презентації, фотовиставки, тощо). Функціонував сайт дошкільного закладу. Метою Сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Основним завданням Сайту було інформаційне забезпечення про надання послуг учасникам освітнього процесу в дошкільному закладі в електронному вигляді та формування його позитивного іміджу. Інформаційний ресурс Сайту був відкритим та загальнодоступним. Оновлення сайту здійснювалося постійно. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу оновлювалося напередодні початку нового навчального року. За потребою змінювалася застаріла інформація.
Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі школою №22. Педагоги школи і ЗДО брали участь в проведенні батьківських зборів, у засіданнях педагогічної ради, відвідували заняття в групах дітей 6-го року життя.

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалася у таких напрямках:
• взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;
• взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;
• взаємодія дошкільного закладу і школи з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

Проведені заходи дали позитивні результати, сприяли покращенню підготовки дітей до школи.
У відповідності до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (інструктивно-методичний лист МОН України від 04.10.2007р. №1/9-583), «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» (лист МОН України від 18.12.2000р. № 1/9-510), «Про забезпечення сприятливих умов для організованої підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи» ( лист МОН України від 04.04.2005 року №1/9-163), та «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (Від 17.12.2008р.№1/9-811), працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону.

Для залучення сімей до навчального процесу, проведення з ними просвітницької роботи, організовані такі заходи:
• патронат сімей вдома (вихователями груп, психологом, сестрою медичною);
• телефонний патронат;
• залучення дітей до дошкільної освіти шляхом організація консультативних груп на базі методичного кабінету закладу;
• для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, на базі методкабінету організований консультативний пункт, з метою отримання кваліфікаційної допомоги спеціалістів;
• надана інформація про зміст та режим роботи дошкільного закладу через інформаційні стенди тощо.

Діти старшого дошкільного віку 100% охоплені дошкільною освітою по мікрорайону обслуговування.
Упродовж року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця перевірялися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, за результатами яких складалися акти, за потреби надавалась психолого-педагогічна допомога. У ЗДО створений та постійно поновлюється соціальний паспорт.

Аналіз навчально-виховної роботи за 2017-2018 н. р. показав, що поряд з успіхами в роботі дошкільного закладу є ще ряд не вирішених проблем. Потребує подальшого оновлення та поповнення сучасне освітнє середовище для дітей старшого дошкільного віку, їх індивідуальних творчих потреб. Недостатньо приділялось уваги забезпеченню наступності дошкільної і початкової освіти в умовах реформування нової української школи.

Вагомою є активізації робота з екологічного виховання дітей через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою розвитку сталих світоглядів орієнтирів особистості, формування екологічної свідомості через пошуково – дослідницьку діяльність, створення ігрового природнього середовища.

Також, доцільною є підготовка дітей до життя в умовах сучасного суспільства, вивчення базових економічних процесів та ефективній участі в них дошкільнят, застосування економічних знань у ситуаціях реального життя.

Розділ 2
Завдання
на 2018-2019 навчальний рік

Організація освітньої роботи в дошкільному закладі в 2017-2018 н.р. буде здійснюватися на виконання:
— Закону України «Про освіту»;
— Закону України «Про дошкільну освіту»;
— Базового компонента дошкільної освіти (2012 рік),
— Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
-Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
— Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693);
— Інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» від 13.06.2018 року № 1/9-386.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 • продовжувати спільну роботу ЗДО та сім’ї щодо розвитку гармонії інтелекту, духовного потенціалу особистості та здоров’я дитини дошкільного віку через безпосередню участь батьків у заходах;
 • забезпечити відпрацювання механізмів наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю щодо гармонійного розвитку особистості дитини;
 • сприяти розвитку екологічної свідомості у дошкільників, формуванню сталих світоглядів орієнтирів особистості;
 • з метою ранньої соціалізації дошкільників, поглиблення знань і вдосконалення економічного виховання, формувати навички економічного мислення та економічних уявлень засобами гри.

Розділ 3
Методична робота з кадрами

3.1. Підвищення педагогічної майстерності
1. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності забезпечити участь педагогів закладу у курсовій перепідготовці при СОІППО:
 Яременко А.П. – вихователь,
 Мозуль Г.М. – вихователь,
 Куковицька К.І. – вихователь Згідно плану Завідувач Наказ
2. Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси, на нараді при завідувачу.
3. Зобов`язати педагогів відвідувати методичні об`єднання, міські педагогічні виставки та методичні форми роботи в дошкільному закладі.
4. Організувати колективну передплату фахових видань.
5. Провести співбесіду-консультацію з педагогами ЗДО щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення модернізації змісту освіти.
6. З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.
7. Атестувати вихователів:Попову Л.В., Тертишну Л.І.
8. Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються.
9. Видати наказ по ЗДО за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.
10. Оновлювати і поповнювати фонд довідкової і методичної літератури.
11. Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки літератури» та консультації-огляди.
12. Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).
13. Призначити наставників для молодих педагогів: Литвиненко С.Д. – Дмитренко А.Ю.; Вакулішина А.М. –Яєшник К.С.
14. Забезпечити молодих педагогів науково-методичною літературою та методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей.
15. Методичну роботу та роботу педагогів-наставників спрямувати на:
• Бесіди щодо завдань чинних Програм; вікових особливостей дітей; методики організації і проведення різних видів роботи з дітьми;
• Спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
• Консультації за запитом щодо організації освітнього процесу;
• Методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
• Обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки; сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
• Надання допомоги в роботі з сім’ями;
• Залучення до методичної і громадської роботи.
16. З метою удосконалення професійної творчості продовжити роботу творчої групи по вдосконаленню системи роботи закладу з проблеми «Використання ІКТ в освітньому процесі закладу дошкільної освіти».
17. Організувати роботу «Майстер — класу» у вихователів.
18. Залучити вихователів до участі в конкурсі:  «Моя найкраща методична розробка».
19. З метою підвищення психологічної компетенції педагогів ЗДО сприяти роботі постійно діючому консультативному пункту «Консультує психолог» з проблем розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку.
Семінари
1. Семінар-практикум: «Куточок природи в закладі дошкільної освіти». Листопад
2. Семінар-практикум: «Економічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти».Лютий
Консультації для педагогів
1. «Сталий розвиток дошкільників – актуальна проблема». Вересень
2. «Екологічний квест – як освітня технологія».  Жовтень
3. «Формування екологічного світогляду дошкільників засобами художнього слова».  Листопад
4. «Виховання екологічної культури дошкільників через проведення екологічних акцій.» Грудень
5. Створення лепбуку «Реалізації ідей сталого розвитку з економічного виховання».  Січень
6. «Методика проведення ігор з економічного виховання. » Лютий
7.» Взаємодія педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання».  Березень
8. «Облаштування експериментально – дослідницьких ділянок».  Квітень
9. Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період. Шляхи і засоби естетичного оформлення майданчика. Травень
Фахові консультації
1. «Роль інструктора з фізкультури в організації та проведенні Днів здоров’я».  Жовтень
2. Зимові календарно – обрядові свята. Грудень
3.» Використання мнемотехніки у розвитку зв’язного мовлення дошкільників».  Березень
4. «Турбота про здоров’я дитини в умовах ЗДО». Травень
Колективні перегляди
1.«Крокуємо екологічною стежиною». Експериментально – дослідницька діяльність старших дошкільників.Листопад,  вихователь Кононова І.В.
2. Інтегроване заняття з розвитку мовлення і екології з використанням коректурних таблиць «Об’єднаємо зусилля для здорового довкілля» Жовтень, вихователь Мелешко Н.Л.

3.  Заняття з використанням методики Кюїзенера  «Планета Економка». Лютий, Вихователь
Попова Л.В.

4. Інтегроване заняття з використанням мультимедійної презентації «Подорожуємо світами» (за програмою «Афлатот») Січень, вихователь Литвиненко С.Д.

5. Інтегроване контрольне заняття по підготовці дітей до школи (за методикою Шулешко).Травень,  вихователь Колесниченко І.М.
6. Звіт гуртків: хореографічного, спортивного, вокального. Квітень.

ППК (Психолого-педагогічні консиліуми)
1. Аналіз моніторингу фізичного стану дітей, що поступили в дошкільний навчальний заклад. Перебіг адаптації. Листопад Вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша, вихователі груп раннього віку Аналіз моніторингу фізичного стану дітей, що поступили в дошкільний навчальний заклад. Перебіг адаптації.
2. Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Наступність дошкільного та шкільного навчання. Квітень Вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша, вихователі старших груп Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Наступність дошкільного та шкільного навчання.

3.2. Удосконалення професійної творчості
1. Організувати роботу творчої групи ЗДО з питань впровадження ІКТ.
2. Організувати роботу творчої майстерні для вихователів по впровадженню в практику інтерактивних технологій. Лютий
3. Екологічний квест «Без верби і калини немає України». Жовтень
4. Тренінг для вихователів «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку» .Лютий
5. Майстер-клас:  «Вихователі — дітям» Грудень — Січень
6. Організувати роботу клубу педагогів-наставників «Педагогічні перлини». Протягом року
7. Ділова гра «Екологічний калейдоскоп». Листопад

3.3. Самоосвіта
1. Досліджувати і детально вивчати педагогічні інновації, передовий педагогічний досвід. Протягом року.
2. З метою підвищення ефективності самоосвіти педагогів продовжити вести зошит з самоосвіти. Протягом року.
3 Систематично проводити «педагогічні години», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу. Щотижня.
4. Обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань. Протягом року
5. Організувати систематичне взаємне відвідування занять та режимних процесів із подальшим обговоренням. Протягом року.
6. Проведення хвилинок презентацій творчих знахідок педагогів. Протягом року.
7. Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти. І раз в квартал.
8. Діагностування педагогічних працівників з метою визначення рівня їх підготовленості, інтересів, можливостей. За потребою.
9. Забезпечити відвідування педагогами методичних об’єднань, семінарів у ЗДО міста. Протягом року.
10. Проводити колективні навчання, знайомити педагогів з новими освітніми технологіями. Протягом року.

3.4. Педагогічні ради
1. Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки у 2018-2019н.р.:
— Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2018 – 2019 навчальний рік.
— Обговорення Листа МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2017/2018 навчальному році», наказу управління освіти і науки від 21.06.2018 року № 505 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2018 – 2019 навчальному році»
— Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі.
— Обговорення і схвалення плану роботи на навчальний рік.
— Затвердження форми планування освітнього процесу; орієнтовного тижневого розподілу освітнього процесу, Програм і графіків роботи гуртків, плану роботи творчої групи.
— Результативність виконання БКДО, схвалення моделі виконання моніторингових досліджень;
— Затвердження плану щорічної кваліфікації педагогічних працівників.
— Затвердження складу педагогічної ради, вибори секретаря педагогічної ради.
2. Розвиток екологічної свідомості дошкільників. Формування сталих світоглядів орієнтирів особистості:
— Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація).
— Про особливості формування екологічної свідомості дошкільників
— Засоби та форми роботи в природі
— Про дослідницьку діяльність дошкільників (з досвіду роботи).
— Про використання інтерактивних методів в роботі з формування сталих світоглядів орієнтирів особистості і екологічної свідомості (презентація та обговорення).
— Аналіз стану організації та методики роботи з дітьми в природі (аналітична довідка)
— Презентація дидактичних, розвивальних ігор та методичних посібників, спрямованих на розвиток екологічної свідомості. Листопад
3. Економічне виховання дошкільників засобами гри:
— Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація).
-Реалізація завдань програми «Афлатот»(з досвіду роботи).
— Стан роботи з формування економічної культури дошкільника.
— Презентація ігрових посібників «Економічне виховання в грі». Березень
4. Підсумки роботи за 2018-2019 навчальний рік
— Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація ).
— Виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами) та рівень ефективності логопедичної допомоги дітям.
— Стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.
— Творчі звіти вихователів та спеціалістів про результати освітньої роботи у 2018 – 2019 н .р.
— Результати моніторингу сформованості знань дітей за освітніми лініями.
— Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період. Травень

3.5. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
1. З метою підвищення теоретичних знань та фахової підготовки педагогічних працівників направити на курси підвищення кваліфікації при СОІППО вихователя Яременко А.П., Мозуль Г.М., Куковицьку К.І.

2. З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації. Березень
3. Атестувати вихователів: Дорошенко Л.О., Попову Л.В., Тертишну Л.І. До 30.03.2018
4. З метою підвищення якості проведення атестації організувати «Тиждень педагогічної майстерності». Лютий
5. Видати наказ по дошкільному закладу за результатами атестації та повідомити колектив. Квітень
6. З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ЗДО здійснювати індивідуальне консультування педагогів. Протягом року
7. Організувати роботу та затвердити склад творчої групи з проблеми: «Використання ІКТ в освітньому процесі закладу дошкільної освіти» Вересень
8. З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставників для молодих педагогів: Вересень

Розділ4
Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

4.1. Комплексне вивчення
1. Організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку згідно завдань Базового компоненту та програми «Я у Світі» група № 7.
2. Організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку згідно завдань Базового компоненту та програми «Я у Світі» група № 3.

4.2. Тематичне вивчення
1. Готовність груп до нового навчального року (до наради при завідувачу). Вересень.
2. Стан роботи з екологічного виховання дітей. Листопад
3. Стан роботи в групах раннього віку в період адаптації .  Жовтень
4. Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання в школі.  Березень
5. Аналіз дитячих робіт з зображувальної діяльності (до методичної години).  Січень
6. Медико-педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури ( до наради при завідувачу). Листопад, квітень
7. Стан роботи з формування економічної культури дошкільників. Лютий

4.3. Вибіркове вивчення
1. Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці. Вересень
2. Дотримання графіків роботи різними категоріями працівників ЗДО. 1 раз на місяць
3. Якість впровадження рішень педагогічної ради (до засідання педагогічної ради). Згідно визначених термінів
4. Робота педагогів щодо оновлення та поповнення освітнього середовища в групах (оперативна оцінка, до відома). 1 раз на місяць
5. Аналіз змісту та якості календарного планування (до методичної години). 1 раз на місяць
6. Проведення свят і розваг з дітьми (до методичної години). Листопад, Січень, Травень
7. Готовність педагогів до роботи. За необхідністю
8. Аналіз організації та проведення гурткової роботи. 1 раз на квартал
10. Якість проведення масових форм роботи з батьками (до наради при завідувачу). Лютий
11. Аналіз планування та проведення Тижня безпеки. Травень
12. Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мови(до наради при завідувачу). Березень
13. Якість організації та проведення ранкової гімнастики (до наради при завідувачу). 1 раз на місяць
14. Якість організації рухливих та спортивних ігор і малих форм активного відпочинку (до наради при завідувачу). 1 раз на місяць
15. Якість проведення Днів здоров`я, спортивних свят та розваг(до наради при завідувачу). 1 раз на місяць
17. Аналіз харчування дітей(до наради при завідувачу). 1 раз на місяць
18. Аналіз захворювання дітей(до наради при завідувачу). 1 раз на квартал

Розділ 5
Організаційно-педагогічна робота

5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою
І. Організаційна робота
1. Екскурсії та цільові прогулянки до школи:
Відвідування святкової лінійки, присвяченої початку навчального року. Вересень
2. Ознайомлення з приміщеннями школи (коридори, їдальня, класи, фізкультурний зал, бібліотека). Вересень
3. Відвідування уроків, бесіда з учителями й учнями. Листопад
ІІ. Методична робота
1. Організація роботи круглого столу для вихователів та вчителів з питань забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.  Жовтень
2. Вивчення програми, за якою працює заклад дошкільної освіти, і програм початкових класів. Вересень-жовтень Заступник директора вихователь-методист, вихователі, вчителі
3. Взаємовідвідування уроків і занять учителями та вихователями. Упродовж року
4. Участь у проведенні психолого – педагогічного консиліуму «Готовність учнів 1- х класів до навчання у школі» Вересень
5.Проведення психолого – педагогічного консиліуму «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі» Квітень
ІІІ. Шефська робота
1. Допомога учнів класів у виготовленні атрибутів для сюжетно-рольових ігор, м’яких іграшок. Листопад
2. Ремонт іграшок зусиллями учнів. Січень
3. Допомога учнів ЗОШ у прибиранні майданчиків, робота на клумбах. Травень
4. Відвідування дошкільнятами учнівського лялькового театру, концерту учнів музичних класів, перегляд інсценівок. Січень
ІV. Робота з батьками майбутніх першокласників
1. Батьківські збори в старших групах спільно з учителями  1-4 класів з метою підготовки
до школи в умовах завдань освітньої реформи . Жовтень
2. Умови успішного навчання дітей у школі; єдність вимог школи та дошкільного закладу. Виставка дитячих робіт. Березень
3. Створення умов для розвитку здібностей дітей дошкільного віку. Звіт вихователів про підготовку дітей до школи, огляд дитячих портфоліо. Квітень
4. Проведення тематичних консультацій для батьків у старших групах:
— «Ми майбутні школярі»
— «Що має знати й уміти майбутній школяр». Вересень-грудень
5. Групові й індивідуальні консультації для батьків із питань:
5.1. Домашня школа мислення. Грудень
5.2. Підготовка дитини до школи вдома. Січень
5.3.Круглий стіл: НУШ – реалії сьогодення. Лютий
5.4. Збереження психологічного здоров’я майбутнього першокласника. Березень
5.5. Формування правильної постави майбутніх школярів. Квітень
5.6. Формування самостійності майбутніх школярів. Жовтень

5.2. Заходи взаємодії закладу з установами і організаціями
1. Скласти спільний план роботи з управлінням з надзвичайних ситуацій і пожежної охорони. За потребою.
2. Організувати спільну роботу з краєзнавчим музеєм міста: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки. За потребою
3. Взаємодія з міською дитячою лікарнею. За потребою
4. Підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ЗДО  і ЗОШ № 22.
5. Співробітництво з міською дитячою бібліотекою. За потребою

План роботи з батьками

Загальні батьківські збори
1. 1.1. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році. Жовтень
1.2.« Від екології природи – до екології душі»
1.3. Психологічні аспекти екологічного виховання в родині.
1.4. Анкетування батьків для визначення актуальності напрямків роботи ЗДО.
2. 2.1. Підсумки роботи колективу та аналіз методичної роботи за навчальний рік. Травень
2.2. Взаємодія батьків та педагогічного колективу протягом навчального року.
2.3. Як ми підготували дошкільнят до навчання у новій українській школі.
2.4. Підготовка до літнього оздоровлення.

Групові батьківські збори
Групи: «Бджілка», «Квіточка», «Дзвіночки» (3-й рік життя)
1. 1.1. Забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в закладі дошкільної освіти.
1.2. Завдання і зміст виховної роботи з дітьми раннього віку.
1.3. Наповнення предметно-розвивального простору для сенсорно-пізнавального розвитку малюка.
2. 2.1. Значення режиму для здоров’я дитини і правильного розвитку.
2.2. Організація і зміст прогулянки в холодний період року.
2.3. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят).
2.4. Різне. Грудень Вихователі, практичний психолог
3. 3.1. Орієнтування дитини в навколишньому і розвиток мовлення.
3.2. Ігри з сюжетними іграшками.
3.3. Пам’ятка для батьків «Попередження травматизму дітей під час відпустки батьків».
3.4. Різне. Квітень Вихователі, вихователь-методист, сестра медична старша
Групи: «Суничка», «Ромашка», «Мультяшки» (4-й рік життя)
1. 1.1. Особливості психофізичного розвитку дітей 4-го року життя і основні завдання виховання.
1.2. Формування культурно-гігієнічних навичок та знань про здоровий спосіб життя.
1.3. Створюємо безпечний простір для дитини «Що робити якщо…». (рекомендації для батьків).
1.4. Різне. Вересень Практичний психолог, вихователі, сестра медична старша , вихователь-методист
2. 2.1. Авторитет батьків – необхідна умова правильного виховання.
2.2. Спільна робота дитячого садка і сім’ї по формуванню навичок ранньої соціалізації.
2.3. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят).
4. Різне. Грудень Практичний психолог, вихователі, сестра медична старша
3. 3.1. Знайомство дітей з народною творчістю в повсякденному житті (потішки, забавлянки, пісеньки…).
3.2. Попередження дитячого травматизму в літній період (пам’ятка для батьків).
3.3. Різне. Квітень Вихователі, сестра медична старша
Групи: «Ягідка», «Веселка», «Капітошка», «Перлинка», «Посмішка» (5-й рік життя)
1. 1.1. Особливості розвитку дитини п’ятого року життя і завдання виховання.
1.2. Граючись – навчаємось (ознайомлення з нетрадиційними технологіями що використовуються в роботі з дітьми).
1.3. «Щоб діти не хворіли» пам’ятка для батьків.
1.4. Різне. Вересень Вихователі, сестра медична старша
2. 2.1. Економічне виховання – одна із головних умов сталого розвитку дитини.
2.2. Про ставлення дорослих до дитячих запитань.
2.3. «Щоб свята були в радість» (дотримання техніки безпеки під час зимових свят).
2.4. Різне. Грудень Практичний психолог, вихователі
3. 3.1. Виховання доброзичливості, чуйності, поваги до дорослих, однолітків.
3.2. Заняття фізичними вправами вдома, формування правильної постави.
3.3. Попередження дитячого травматизму в літній період (пам’ятка для батьків).
3.4. Різне. Квітень Практичний психолог, вихователі
Група: «Калинка», «Сонечко», «Смішарики», (6-й рік життя)
1. 1.1 «Ваша дитина досягла старшого дошкільного віку». Психофізичні особливості.
1.2. Єдність вимог дорослих до дитини – необхідна умова всебічного розвитку і виховання.
1.3. Різне. Вересень Вихователі, лікар
2. 2.1. Підвищення компетентності батьків щодо формування соціально – фінансової та економічної грамотності дошкільнят.
2.2.Міні-лекція на тему:
«Ознайомлення батьків з соціально-фінансовою програмою «Афлатот»
2.4. Різне. Грудень Вихователі, практичний психолог, вихователь-методист
3. 3.1. Про готовність дітей до навчання в школі.
3.2. «Нова українська школа» – нові досягнення і здобутки.
3.3. Родинні традиції: дерево життя.
3.4. Різне. Квітень Вихователі, практичний психолог, вихователь-методист

Консультації для батьків
1. Сталий розвиток дитини. Жовтень
2. «Виховання екологічної культури дошкільнят». Листопад
3. Допитливі клітини мозку. Січень
4. Правила для батьків «Про що варто пам’ятати». Березень
5. Граємось з дитиною всією родиною. Квітень
6. День відкритих дверей. 1 день в квартал
7. День здоров’я. Раз на місяць Педагогічний колектив, персонал з обслуговування дитячий колектив
8. Тиждень родини. Жовтень
9. Значення літнього оздоровчого періоду для зміцнення здоров’я дітей. Травень