План роботи

ПЛАН РОБОТИ
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик»
м. Суми, Сумської області
на 2019 – 2020 навчальний рік

ЗМІСТ
1. Аналіз роботи закладу за минулий рік
2. Завдання на 2019-2020 навчальний рік
3. Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності
3.2. Удосконалення професійної творчості
3.3. Самоосвіта
3.4. Педагогічні ради
3.5. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
4. Вивчення стану та організації життєдіяльності дітей
4.1. Комплексне вивчення
4.2. Тематичне вивчення
4.3. Вибіркове вивчення
5. Організаційно-педагогічна робота
5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою
5.2. Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями
5.3. План роботи з батьками
6. Робота методичного кабінету
6.1. Поповнення методичного фонду
6.2. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду
7. Адміністративно-господарська діяльність
7.1. Укріплення матеріально-технічної бази
7.2. Загальні збори колективу
7.3. Засідання ради дошкільного закладу
7.4. Виробничі наради
Додатки 
1. Медико-профілактичні заходи
2. План проведення масових заходів естетичного циклу
3. План проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
4. План роботи творчої групи
5. План роботи школи для батьків
6. Участь вчителів –логопедів у методичній роботі
7. План роботи практичного психолога
8. Семінар-практикум

Розділ 1

Аналіз
роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік

Дошкільний навчальний заклад № 23 «Золотий ключик» здійснював свою діяльність згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305) Листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 № 1/9 – 563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 № 1/9 666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9 — 322).

Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» були завдання по впровадженню гуманістичних та патріотичних ідей, формуванню рис громадянина української держави, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. У 2019 – 2020р.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над реалізацією поставлених завдань:

 • удосконалення співпраці ЗДО та сім’ї щодо розвитку гармонії психофізичного здоров’я,  інтелектуального, духовного потенціалу особистості дошкільника через організацію безпосередньої участі батьків у заходах ЗДО;
 • відпрацювання механізмів наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю;
 • розвиток екологічної свідомості дошкільників, формування сталих світоглядних орієнтирів особистості.
 • вдосконалення економічного виховання, ранньої соціалізації дошкільників засобами гри як провідної діяльності.

 

У 2018 – 2019 навчальному  році  дошкільний  заклад  відвідувало  350  дітей.  У закладі функціонувало 14 груп, із них: 2 групи раннього віку, 1 група різновікова, 3 групи молодшого дошкільного віку, 5 груп середнього дошкільного віку, із них 2 групи компенсуючого типу, 3 групи старшого дошкільного віку. Середня відвідуваність дітьми дошкільного закладу  становила –  67 %.

Режим перебування дітей не змінився.  За 12-годинним режимом роботи працює 1 група, за 10,5-годинним режимом – 13 груп.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до  освітніх ліній Базового  компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей. Затверджений  керівником закладу орієнтовний розподіл навантаження на тиждень був складений та реалізовувався відповідно до вимог граничного навантаження, санітарного регламенту.

Поряд з традиційними методиками педагоги закладу активно впроваджують інноваційні технології: спадщину В.Сухомлинського, пошуково – дослідницьку діяльність, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, методику навчання читанню за М. Зайцевим, логіко-метематичний розвиток дітей за методикою Кьюізенера, ТРВЗ, мнемотехніку, авторську методику «Розвивальне читання» Л. Шелестової, технологію навчання читання і письма Є.Шулешко, інтелектуальні карти Н.Гавриш, елементи ігротерапії, технологію музичного розвитку дитини К.Орфа, ткацтво, ліплення із солоного тіста.

З цього року активно впроваджували в освітню діяльність сенд-арт, як нетрадиційний метод дії в логопедичній роботі, з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; оптимізували освітній процес за допомогою наочного моделювання як сучасної технології ефективного засвоєння нової інформації.

Методична робота в закладі освіти відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. У 2018-2019 навчальному році методична робота всіх категорій педагогічних працівників була спрямована на створення сприятливих умов для особистісного становлення кожного педагога підвищення їх професійної майстерності.

З метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних, у ЗДО проводяться індивідуальні та групові форми роботи з педагогами. Організовано роботу по самоосвіті педагогів: плани, звіти, самопрезентація педагогів. У ЗДО протягом року проведені відкриті майстер-класи «Тиждень педагогічної майстерності», педагогічний плейбек «Кроки до майстерності», тренінг «Батьки і діти»,  майстер-класи «Розвиток читання за методикою Л. Шелестової», «Розвиток мовлення з використанням коректурних таблиць Н. Гавриш», розробка методичних проектів «Співпраця з батьками»,  щомісяця для педагогів ЗДО проводились консультації.

Педагогічна рада «Економічне виховання дошкільників засобами гри» була проведена у формі круглого столу з презентаціями педагогів розроблених ігрових посібників «Вихователі   дітям».  До педради проведено семінар-практикум «Економічне виховання дітей дошкільного віку», колективні перегляди:  заняття з використанням методики Кюїзенера «Планета Економка», вихователь Попова Л.В., інтегроване заняття з використанням мультимедійної презентації  «Подорожуємо світами»,  вихователь Литвиненко С.Д. Проведена робота збагатила  теоретичні та практичні знання педагогів з питань економічного виховання дошкільників та дала змогу поповнити базу методичного кабінету дидактичними посібниками з даної теми.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили  такі форми методичної роботи: семінар-практикум «Куточок природи в закладі дошкільної освіти», завдяки якому було удосконалено та оновлено куточки природи вікових груп згідно з вимог; колективні перегляди: експериментально – дослідницька діяльність старших дошкільників «Крокуємо екологічною стежиною» вихователь Кононова І.В., інтегроване заняття з розвитку мовлення і екології з використанням коректурних таблиць «Об’єднаємо зусилля для здорового довкілля» вихователь Мелешко Н.Л

На виконання рішень педагогічної ради «Розвиток екологічної свідомості дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості», розроблені багатофункціональні інноваційні посібники,  виготовлені дидактичні ігри, демонстративний та роздатковий матеріал для практичного використання на заняттях, відповідно до методичних рекомендацій «Екологічне виховання в умовах сталого розвитку».

Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 96 %.

У відповідності до інтересів, запитів, потреб щодо підвищення рівня професійної майстерності педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, школи ППД, базові дошкільні заклади, семінари, курси підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку, методичних знахідок педагогічної практики.

Так, на базі нашого закладу дошкільної освіти у березні 2019 року, відбулося методичне об’єднання для вихователів  груп молодшого та середнього дошкільного віку на тему «Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку з використанням інноваційних освітніх технологій». Педагоги міста збагатили свої теоретичні та практичні знання,  переглянувши сучасні форми роботи з вихованцями: заняття з мовленнєвого розвитку з використанням тіньового театру «Людина починається з добра!», заняття з використанням ІКТ та коректурних таблиць «Казкові пригоди», використання мнемотехніки, пісочної анімації. Учасники методичного об’єднання отримали методичні рекомендації «Використання сучасних інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку дошкільників» та буклети.

Методичний кабінет постійно поповнювався для потреб вихователів та спеціалістів сучасною методичною та художньою літературою, демонстраційним матеріалом, розвиваючими іграми, посібниками, папками з основних ліній розвитку відповідно Програми розвитку «Я у Світі».

 Придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» та методичні рекомендації щодо їх використання.

Поряд з цим педагогами закладу  виготовлено дидактичні посібники для дітей раннього віку, дошкільних груп, різні розвивальні посібники для роботи з дітьми п’ятирічного віку, нові атрибути до сюжетно-рольових ігор, театралізованої діяльності, а також багато роздаткового матеріалу з інтелектуальним навантаженням.

Заслуговують на увагу авторські  розробки конспектів інтегрованих, тематичних занять з грамоти, логіко-математичного розвитку, конструювання, ознайомлення з навколишнім,  краєзнавчим  матеріалом по ознайомленню дітей з рідним містом, Сумщиною, з народами світу, їх культурою, духовною спадщиною. Посібники «Овочева грядка», «Незвичайні пригоди павучка Тоші», лепбуки «Україна – рідний край», «Музичний калейдоскоп», вихователів Кириченко Н.П., Андріяш Т.А., Левченко Т.В., були представлені на І (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в 2019 році

З метою формування музичної компетенції вихованців, їх естетичного смаку, любові до музичної діяльності поповнено методичне забезпечення музичної зали новими комплектами музичних інструментів, аудіо записами народних казок, костюмами для дітей хореографічного, вокального гуртків. Музкерівниками виготовлені посібники для розвитку музичних здібностей  дітей «Музичний годинник», «Чарівні ложки», «Оркестр» та для роботи за методикою К. Орфа.

Першочерговим завданням педагогічний колектив закладу вважає збереження та зміцнення здоров’я вихованців, створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. У ЗДО функціонує спортивна зала, спортивний майданчик, спортивні куточки в кожній віковій групі. Завдання та зміст фізичного виховання в закладі визначаються вимогами листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

Інструктор з фізичної культури Яєшник К.С., молодий спеціаліст, проводила фізкультурні заняття різного типу, цікаві розваги «Андріївські вечорниці», «Школа Світлофора-Моргайчика», Дні здоров’я. З метою самоосвіти і вдосконалення знань педагогів інструктор з фізичного виховання Яєшник К.С. провела майстер-клас «Фітболгімнастика для старших дошкільників». Істотним моментом організації фізичного виховання була співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. У групових куточках оформлено поради інструктора з фізичного виховання, сестри медичної старшої. Вихователі систематично проводили тематичні консультації, оформляли виставки на спортивну тематику. Традиційним стало проведення сімейних спортивних свят, в яких брали участь члени родин вихованців: «Тато, мама, я – дружна спортивна сім’я», «Стрітення», «Козацькі розваги».

Проводилась спеціальна робота по навчанню дітей іграм спортивного характеру, а саме: лижі, флорбол, пластична аеробіка, фітболгімнастика.

Фізкультурно-оздоровча робота поєднувалася з активною руховою діяльністю дітей на свіжому повітрі, що  сприяло їх успішному фізичному розвитку, формуванню рухових умінь та навичок, інтересу до різних видів рухової діяльності; дотриманням режиму дня, часу, відведеного для прогулянки; проводенням загартовуючих заходів. У системі заходів профілактично-оздоровчої роботи здійснювалося формування культурно-гігієнічних навичок дітей.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи закладу дошкільної освіти з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Вєліканової Т.О. Наявність нормативно-правової бази, участь у методичних нарадах, робочих нарадах,  методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури сприяли успішному вирішенню поставлених завдань.  Відповідно до основних завдань на 2018-2019 навчальний рік, практичним психологом була проведена робота по реалізації  складових річного плану з питань  психологічного супроводу  дітей, педагогів, батьків. З педагогами  були проведені консультації на тему: «Формування екологічного світогляду дошкільників засобами художнього слова», «Взаємодія педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання» та інші. Діти були включені до занять за програмою М. Троїцької  «Разом весело рости», що в свою чергу сприяло формуванню емоційних контактів між дитиною і дорослим, створенню безпечного для спілкування середовища, розвитку навичок емпатії, соціальної поведінки, підвищенню впевненості в собі і формуванню позитивного «Я» образу. Консультаційно-просвітницька робота з батьками і педагогами, проведення занять з малюками, сприяли тому, що всі діти успішно адаптувалися до нових умов перебування в закладі. За участю практичного психолога Вєліканової Т.О. проводились консиліуми: «Адаптація дітей до умов ЗДО», з метою координації зусиль учасників освітнього процесу по створенню найбільш сприятливих умов для збереження психологічного здоров’я дітей; «Консиліум у групах компенсуючого типу для дітей з  порушенням мовлення», «Готовність до школи дітей п’ятирічного віку» з метою підвищення якості психолого-педагогічного супроводу, фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей, що відвідують заклад дошкільної освіти.

Консультативно-просвітницька робота з педагогами і батьками  проводилась на належному рівні, через поповнення інформаційних куточків, надання письмових рекомендацій, виготовлення буклетів, висвітлення інформації на інтернет-сайті ЗДО.

Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння ними знань, розвиток їх умінь і навичок свідчать, що достатній рівень розвитку пізнавальних процесів мають 94% випускників, що у порівнянні з минулим роком збільшилось на 5%. Це дає підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи у дошкільному закладі. Випускники  дошкільного  закладу  мають  достатній  рівень  розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами спрямована на надання конкретних знань та навичок у роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації (консультації, практичні семінари та тренінги), а також робота з батьками спрямована на  ознайомлення їх з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; проведення круглого столу з питань можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук  методів їх попередження.

Моніторинг стану готовності дітей до шкільного навчання показав, що за психологічними критеріями з обстежених дітей –  готові до шкільного навчання  – 100%.

Одним із пріоритетних напрямів у роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Вихователі старших груп Кононова І.В., Мелешко Н.Л., Вакула Т.А., Андріяш Т.А.  провели належну роботу по оволодінню старшими дошкільниками необхідними знаннями і вміннями. Під час моніторингового дослідження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні дитини до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності. Уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Для визначення рівня розвитку дітей проводився моніторинг рівня    знань за основними лініями розвитку: ранній вік – високий рівень 34%, середній – 63%, низький – 3%; молодший вік – високий рівень 36%,      середній – 62%, низький – 2%; середній вік – високий рівень 26%,        середній – 74%, низький – 0; старший вік – високий рівень 38%,  середній – 62%, низький – 0.

Реалізація завдань естетичного виховання відбувалася на основі широкої інтеграції і пронизувала весь педагогічний процес у дошкільному закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовувались твори музичного, театрального, літературного, образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національної культури. З метою всебічного розвитку малюків та розвитку їх творчих здібностей, обдарувань, в дошкільному закладі працювали гуртки за інтересами дітей: хореографічний «Пролісок», керівник Горобченко Т.В., аеробіка (фізкерівник Яєшник К.С.), гурток ткацтва «Барвистий килимок» (керівник вихователь Вакула Т.А.), гурток тістопластики «Умілі рученята» (керівник вихователь Мозуль Г.М.)., які   надавали можливості розвитку творчих здібностей, зміцненню фізичного та психічного здоров’я. Робота вокального гуртка «Дзвіночок», керівник Орлова О.В., сприяла розвитку музичного слуху, вокальних даних дошкільників.

Вихованці з хореографічного і вокального гуртків брали участь у міському фестивалі дитячих колективів закладів дошкільної освіти «Дитячі мрії», номери яких були відібрані для участі у  гала-концерті до Дня захисту дітей. Для батьків у травні проведено «Звіт гуртків» (музкерівники Орлова О.В., Горобченко Т.В.).

Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти знаходиться в задовільному стані. Заклад у достатній кількості забезпечений необхідним обладнанням, меблями та мяким інвентарем. Слід зазначити, що протягом 2018-2019 навчального року відбулись значні зміни у її поліпшенні.

У  2018 році у закладі проведений капітальний ремонт пральні, музичної зали, ремонт роздягальні групи №2, туалетних кімнат 4-х груп, придбані дитячі ліжка, стільці, килими і меблі у музичну і  спортивну залу,  за рахунок  бюджетних та спонсорських коштів.

З метою реалізації поставлених завдань, ігрові осередки всіх вікових груп поповнені відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633.  Оновлено іграшки відповідно до віку дітей, атрибути для проведення ігрової діяльності, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал у кількості 85%, що потребує подальшого вдосконалення.

Влаштування  та утримання будівлі і території закладу здійснювалось відповідно до вимог Санітарного регламенту для  дошкільних навчальних  закладів. Територія закладу повністю огороджена, достатньо озеленена та постійно утримується в належному санітарному стані. Обладнання майданчиків безпечне у використанні, стан задовільний. Протягом квітня-травня ігрові групові майданчики були підготовлені до літнього оздоровлення дітей з частковим оновленням ігрового обладнання. Заслуговує на увагу сучасний дизайн оформлення території закладу, облаштування газонів та квітників.

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти» робота з даного напрямку проводилась на належному рівні. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці працівників.

Питання дотримання вимог охорони праці розглядалися на профспілкових зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу. Документація з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журнали обліку видачі інструкцій велись відповідно до нормативних вимог. За протипожежну безпеку у ЗДО відповідають заступник завідувача господарством Юрченко І.П. та вихователь – методист Назаренко Н.А. У 2018 – 2019 н.р., як відповідальні за охорону праці та протипожежну безпеку, пройшли курсову перепідготовку згідно графіка. Наявний протипожежний інвентар відповідає вимогам і утримується в задовільному стані. Приписи інспекторів пожежної безпеки виконані не в повному обсязі, у зв’язку з недостатністю фінансування.

Належна увага приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки під час освітньої діяльності. У методичному кабінеті зібраний теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, необхідний для проведення роботи з даного питання. В інформаційних куточках розміщено матеріали з безпеки життєдіяльності дітей вдома, на вулиці, в закладі. У 2018-2019 н. р. зафіксовано  1 випадок травматизму.

Медичний кабінет оснащений відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, наказу МОЗ України та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234), наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, Положення про ізолятор дошкільного закладу, Переліком оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу. Медичний кабінет укомплектований повністю лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.

Медико-профілактична робота здійснюється у відповідності до річного плану роботи медичного кабінету, затвердженого завідувачем. На основі річного плану складаються помісячні і щоденні плани роботи. Медичні довідки дітей упорядковані та відповідають кількості дітей. Проводились всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Організація  харчування дітей у закладі дошкільної освіти здійснювалася у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35 Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), Статуту закладу, відповідно «Інструкції з  організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» затвердженої МОЗ і МОН України № 298/227 від 17.04.2006 року, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/28693.

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

— відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

— прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

— збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

— дотриманню технології приготування їжі;

— складанню перспективного меню;

— організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

Відповідальними особами проводився належний контроль за організацією харчування дошкільників, вчасно подавалась заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. Результати контролю відображені в Журналах контролю, протоколах виробничих нарад та нарадах при завідувачу. Норми споживання дітьми основних продуктів – дотримувались. Вихователі на достатньому рівні проводили роботу по вихованню у дітей культури споживання їжі, вмінню дітей користуватися столовими приборами, дотриманню культури поведінки за столом.

Харчування дітей  пільгового континенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

Розвивальне середовище закладу забезпечує максимальний психологічний комфорт кожної дитини. Педагогічний колектив творчо вирішував питання облаштування належного розвивального середовища, що дозволило вирішувати конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до пізнавальної активності, розвиваючи їхню допитливість, комунікативні здібності, забезпечувало гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяло розвитку їх природної цікавості, спонукало дітей до індивідуальних і колективних ігор.

В усіх групових приміщеннях створені естетично оформлені та зручно розміщені центри: творчих та розвиваючих ігор; художньої діяльності, господарсько-побутової праці, природничого розвитку; спортивних ігор; сенсорного розвитку; ігор з водою та піском, дидактичних, сюжетно-рольових, будівельно-конструктивних.

Спілкування з природою є важливим засобом розвитку дитячої особистості, вчить дитину любити природу і дбати про її збереження. Створене педагогами природниче середовище дошкільного закладу: екологічна стежина, зона юних натуралістів з ділянкою овочевих культур, зелена зона з газонами, квітники, куточок лісу, поля, лісових рослин, штучна водойма, метеомайданчик вчать дітей пізнавати світ, який їх оточує, берегти та примножувати природні ресурси. Слід відмітити спільну роботу педагогів, дітей та батьків у облаштуванні алеї троянд та фруктового саду дошкільного закладу. Але робота з даного напрямку потребує вдосконалення, розширення зони діяльності, проведення експериментально-дослідницької діяльності.

Під час організації освітньої діяльності педагоги систематично використовували завдання проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми. Вдало поєднували  вербальні, наочні і практичні методи, відводили належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

Гра, як провідний вид діяльності, є ефективним засобом і методом розвитку дитячої особистості. Вихователі активно втілювали в практику роботи з дітьми конструктивні ігри, використовуючи різні види конструктора для розвитку пізнавальних, інтелектуальних здібностей дітей. На належному рівні проводились творчі ігри (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньої творчої діяльності) та ігри з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні). Бо саме в грі дитина вчиться взаємодіяти з однолітками та дорослими.

Самостійна діяльність дітей організовувалась в усіх вікових групах протягом дня. Її зміст та рівень залежав від досвіду вихованців, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку їх творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення самостійної діяльності дітей забезпечувалось як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота, як самостійна організаційна форма, проводилася з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) у приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовувалася з метою активізації пасивних дітей, надання додаткових знань окремим дітям (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Педагоги закладу дошкільної освіти були постійними учасниками міських виставок,  конкурсів, фестивалів  та акцій. А саме: у міському конкурсі – виставці «Модернізація освіти: крок до формування нової генерації українців», серпень 2018 року з дидактичними посібниками; у І (міському) етапі обласної виставки – огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в  2019 році; у  І (міському) етапі обласного конкурсу інтернет-сайтів дошкільних закладів; у огляді – конкурсі на кращий стан пошуково – дослідницьких ділянок на території закладу у номінації «Екологічні стежини»; у міському фестивалі дитячих колективів закладів дошкільної освіти «Дитячі мрії», номери наших вихованців у танцювальному і  вокальному жанрі були  відібрані на гала – концерт до Дня захисту дітей.

Вчитель – логопед Царькова Т.М. була активним учасником фестивалю «Логофест 2019», підготувала авторську презентацію і майстер — клас на тему «Наочне моделювання в групах компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення». Робота Тетяни Миколаївни була представлена на фестивалі — огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти  «Світ дошкілля» у номінації «Упровадження інноваційних технологій мовленнєвого розвитку з дітьми дошкільного віку» у квітні 2019 року.

За результативність у роботі з впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері та з нагоди днів сталої енергії у місті Суми у 2019 році, завідувача Гримайло Н.І. нагороджено Грамотою міського голови.

Танцювальний номер музичного керівника  Горобченко Т.В. став лауреатом міського огляду — конкурсу художньої самодіяльності аматорських колективів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста  Суми – 2019 р. «Сузір’я талантів».

Слід зазначити, що стаття музичного керівника Горобченко Т.В. «Роль музично – ритмічної діяльності в процесі творчого розвитку дитини» надрукована в збірці матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи» у 2019 році.

11 педагогів закладу дошкільної освіти відвідали Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива – Суми 2019» з метою підвищення рівня педагогічної майстерності та отримали сертифікати.  Яєшник К.С. стала сертифікованим учасником майстер-класу «Аеробіка і фітболгімнастика  для дітей дошкільного віку» для інструкторів з фізичної культури в СДПУ ім. Макаренка.

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно змінюватимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.

Сьогодення продиктоване потребою, зберігаючи пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у освітньому процесі закладу, психолого-педагогічної та медичної самоосвіти, оскільки не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, навичками, вміннями, щоб правильно здійснювати освітній процес в умовах сім’ї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення.

Педагогічним колективом проводилась робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу  в дошкільному закладі.

Для батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми. Спільна підготовка та проведення  свят, розваг, змагань — стало традицію в дошкільному закладі. Протягом навчального року в роботі з батьками широко застосовували засоби пропаганди (інформаційні бюлетні, батьківські куточки, тематичні стенди, презентації, фотовиставки, тощо). Функціонував сайт дошкільного закладу. Метою Сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Основним завданням Сайту було інформаційне забезпечення про надання послуг учасникам освітнього процесу в дошкільному закладі в електронному вигляді та формування його позитивного іміджу. Інформаційний ресурс Сайту був відкритим та загальнодоступним. Оновлення сайту здійснювалося постійно. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу оновлювалося напередодні початку нового навчального року. За потребою змінювалася застаріла інформація.

Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі школою №22. Педагоги школи і ЗДО брали участь в проведенні батьківських зборів, у засіданнях педагогічної ради, відвідували заняття в групах дітей 6-го року життя.

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалася у таких напрямках:

 • взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;
 • взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;
 • взаємодія дошкільного закладу і школи з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

 

Проведені заходи дали позитивні результати, сприяли покращенню підготовки дітей до школи.

У відповідності до Законів України «Про  дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (інструктивно-методичний лист МОН України від 04.10.2007р. №1/9-583), «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» (лист МОН України від 18.12.2000р. № 1/9-510), «Про забезпечення сприятливих умов для організованої підготовки дітей  старшого дошкільного віку до школи» ( лист МОН України від 04.04.2005 року №1/9-163),  та «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (Від 17.12.2008р.№1/9-811), працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону.

Діти старшого дошкільного віку 100% охоплені дошкільною освітою по мікрорайону обслуговування.

Упродовж року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця перевірялися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, за результатами яких складалися акти, за потреби надавалась психолого-педагогічна допомога. У ЗДО створений та постійно  поновлюється соціальний паспорт.

Аналіз освітньої роботи за 2018-2019 н. р. показав, що поряд з успіхами в роботі закладу дошкільної освіти є ще ряд невирішених проблем.                  Потрібує удосконаленню робота щодо:

 • модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності;
 • економічної освіти дошкільників як складової освіти сталого розвитку особистості;
 • розвитку мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності;
 • забезпечення наступності та взаємодії закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;
 • організації партнерській взаємодії педагогів ЗДО з батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

Розділ 2
Завдання
на 2019-2020 навчальний рік

Керуючись Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти (2012 рік),  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305); Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693);  Інструктивно-методичними рекомендаціями від 02.07.2019 року № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2019-2020 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли, педагогічний колектив визначив основні напрями роботи закладу дошкільної освіти на 2019-2020 навчальний рік:

 • здійснення системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку;
 • формування основ економічної освіти дошкільників як складової освіти сталого розвитку особистості через гру, як провідний вид діяльності дитини;
 • розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності;
 • забезпечення наступності та взаємодії педагогічного процесу закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Розділ 3
Методична робота з кадрами

Семінари
1 Семінар-практикум з елементами тренінгу «Формування економічної досвідченості засобами гри» Жовтень Завідувач, вихователь-методист, педпрацівники
2 Режисерська гра як метод розвитку уяви дітей Січень Завідувач, вихователь-методист, педпрацівники
3 Семінар–практикум «Використання здоров’язберігаючих технологій в ЗДО та вдома»

 

Березень Завідувач, вихователь-методист , педпрацівники
Консультації для педагогів
1 Особливості організації освітнього процесу у новому навчальному році Вересень Вихователь-методист
2 Як весело й цікаво підготуватися до прогулянки Жовтень Вихователь-методист
4 Педагогіка емпауерменту – нова модель організації освітньої діяльності

 

Листопад Вихователь-методист
5 Театралізована діяльність як основа мовленнєвого розвитку дошкільників

 

Січень Вихователь-методист
6 Використання ігрового стреччингу на заняттях з фізичної культури в ЗДО Квітень Інструктор з фізичної культури
7 Фізкультурно-оздоровча робота влітку в  закладі Травень

 

 

Вихователь-методист
Консультації для спеціалістів
1 Використання

музично-дидактичних ігор в процесі слухання музики.

Грудень Вихователь-методист
2 Казкотерапія як інструмент психолога та педагога Лютий Вихователь-методист
3 Корекційно-відновлювана робота з дітьми з фонетико — фонематичним порушенням мовлення Березень Вихователь-методист
Фахові консультації
1 Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми раннього віку Жовтень Практичний психолог

 

2 використання наочних моделей, пальчикових ігор та вправ у логопедичній роботі Березень Вчитель-логопед

 

3 Туризм – нетрадиційна форма оздоровлення Квітень Інструктор з фізичного виховання
Колективні перегляди
1

 

 

 

 

Використання українського фольклору на музичних заняттях та святах  

Жовтень

 

 

Музичний керівник Орлова О.В.

2 Інтегроване заняття «Афлатунчик завітав до малят» з дітьми групи компенсуючого типу Листопад Вихователь Литвиненко С.Д.
3 Інтегроване заняття «На прогулянку з лялькою» для дітей молодшого дошкільного віку Грудень

 

Вихователь Андріяш Т.О.
4

 

 

 

Інтегроване заняття «Витівки зимоньки-зими» з дітьми середнього дошкільного віку Січень Вихователь Яременко А.П.
5 Заняття мовленнєвого розвитку  з використанням методики читання за М. Зайцевим Лютий Вчитель-логопед  Вакула Т.А.
6 Комплексне заняття «Встала весна..» (за мотивами творчості Т.Г.Шевченка) для дітей середньої групи з використанням тістопластики Березень Вихователь Мозуль Г.М.
7 Звіт гуртків: хореографічного, спортивного, вокального Квітень Керівники гуртків
ППК (Психолого-педагогічні консиліуми)
1 Адаптація дітей раннього віку до

умов ЗДО

Листопад

Січень

Вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша, вихователі груп раннього віку
2 Консиліум у групах компенсуючого типу для дітей із порушенням мовлення Щоквар-тально Вихователь — методист, практичний психолог,

Вчителі-логопеди,

вихователі

3 Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

 

Травень Вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша,

вихователі старших

груп

 

3.2. Удосконалення професійної творчості

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітки Відмітка про виконання
1 Організувати роботу творчої група ЗДО з проблеми «Інформаційно-комунікативні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти» Протягом року Вихователь-методист Згідно плану  
2 Вдосконалити роботу творчої майстерні для вихователів по впровадженню в практику інноваційних технологій, створення розвивального середовища Протягом року Вихователь-методист Згідно  плану  
3 Інтерактивна ділова гра «Як досягти успіху» Жовтень Вихователь-методист, практичний психолог Згідно плану  
4 Майстер-клас «Подорож до

міста педагогів»

Лютий Вихователь-методист  
5 Тренінг для вихователів «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО. Оздоровча гімнастика «Хаду» Березень Практичний психолог, інструктор з фізкультури Згідно  плану  
6 Постійно діючий

консультативний пункт «На шляху самопізнання»

щоквартально Пр..психолог  
7 Робота клубу педагогів-наставників «Педагогічні перлини» Протягом року Вихователь-методист Згідно  плану  

 

3.3. Самоосвіта

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітки Відмітка про виконання
1 Підвищення кваліфікації та

педагогічної майстерності

шляхом самоосвіти та участі в методичній роботі

Протягом року Вихователь-методист
2 Діагностика педагогів з метою визначення рівня їх

підготовленості, їх запитів,

інтересів, можливостей

вересень Вихователь-методист
3 Систематично проводити взаємовідвідування занять та режимних моментів Протягом року вихователь-методист Згідо графіку  
4 Консультація для вихователів «Самоосвіта педагогів ЗДО» Вересень Вихователь-методист    
5 Відвідування педагогами

заходів міського та обласного рівнів (методичні об’єднання,

творчі лабораторії, консультативні пункти тощо)

Протягом року Педагогічний колектив    
6 Обговорення новинок науково – методичної літератури, періодичних видань, ознайомлення з нормативно – правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти Протягом року Педагогічний колектив    
7 Проведення презентацій творчих знахідок педагогів, обмін досвідом, рубрика корисні поради «Я так роблю» І раз в квартал Педагогічний колектив    
8 Досліджувати і детально вивчати педагогічні інновації, передовий педагогічний досвід Протягом року Завідувач, вихователь-методист    

 

3.4. Педагогічні ради

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Педагогічна рада № 1

«Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрями роботи у 2019 —  2020 н.р.»

Серпень

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік. Завідувач  
1.2. Обговорення Листа МОН України «Щодо організації діяльності закладів діяльності закладів  освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році» та рекомендацій серпневої конференції Завідувач  
1.3. Обговорення і схвалення  плану  та пріоритетних напрямів роботи на 2019-2020 н.р. Вихователь-методист  
1.4. Схвалення:

— плану  роботи ЗДО,  плану практичного психолога, учителів – логопедів, інструктора з фізичної культури, планів та графіків роботи спеціалістів з проведення гурткової роботи на  2019/2020 н.р.,

— плану роботи творчої групи;

— перспективного та календарного планування за освітньою програмою «Я у Світі» . Затвердження:

— розпорядку дня та розподілу занять на навчальний рік

—  плану заходів щодо наступності між дошкільною та початковою ланками відповідно до Інструктивно –методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

Вихователь-методист  
2 Педагогічна рада № 2

«Економічне виховання дошкільнят шляхом використання освіти для сталого розвитку»

Листопад  
2.1. Про виконання рішень попередньої педагогічної

ради

Завідувач  
2.2. Впровадження ідеї освіти для сталого розвитку в освітній процес закладу дошкільної освіти Вихователь-методист, вихователь (з досвіду)  
2.3. Майстер-клас: заняття-гра «Навіть малятам про гроші треба знати» Вихователь Литвиненко С.Д.  
2.4. Тренінг «Психологічні аспекти економічної стабільності». Практичний психолог  
2.5. Довідка тематичного контролю  «Про стан роботи з економічного виховання дошкільників.» Вихователь-методист

 

 
2.6. Презентація ігрового посібнику з економічного виховання «Паровозик успіху» Вихователь-методист,

вихователі

 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада № 3

«Роль театралізованої діяльності в розвитку мовлення дитини»

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради Завідувач  
3.2. Довідка тематичного контролю «Організація театралізованої діяльності дітей в закладі дошкільної освіти» Вихователь-методист  
3.3.Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку, як спосіб формування мовленнєвої активності. Вихователь (з досвіду)  
3.4.Спільна діяльність дорослих і дітей в театралізованій діяльності. Гра «Одягніть капелюхи, панове!»

 

Вихователь-методист, Практичний психолог  
3.5. Презентація  «Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами театралізованої діяльності» Вихователь-методист  
4 Педагогічна рада № 4

«Підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік»

Травень  
4.1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради Завідувач  
4.2. Виконання завдань річного плану роботи Завідувач  
4.3. Аналіз рівня засвоєння дітьми знань, умінь і навичок у 2019-2020 н.р. Вихователь-методист  
4.4. Аналіз стану фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми. Стан  захворюваності дітей за навчальний рік Інструктор з фізкультури  
4.5. Результати роботи творчої групи. Творча група  
4.6.Обговореня пріоритетних завдань роботи ЗДО на

2020 – 2021 н.р. та літніх індивідуальних завдань педагогам.

Вихователь-методист  
4.7.Аналіз анкетування педагогів Практичний психолог  
4.8. Творчі звіти вихователів про результати освітньої роботи у 2019 – 2020 н.р. Вихователі  
4.9.Робота закладу у оздоровчий період 2020 року. Вихователь методист  

 

3.5. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льний Приміт-ка Відмітка про виконан-ня
1 З метою підвищення теоретичних знань та фахової підготовки педагогічних працівників направити на курси підвищення кваліфікації при СОІППО педагогів: Мозуль Г.М.,

Куковицьку К.І., Андріяш Т.О., Левченко Т.В.

Згідно графіку Завідувач
2 Забезпечити якісне проведення

атестації педагогічних

працівників:

— уточнити перспективні плани атестації та курсової

перепідготовки педагогічних

працівників;

— видати наказ ЗДО про

підготовку та проведення

атестації;

— вивчити систему роботи

педагогів, які атестуються;

— видати наказ ЗДО за

результатами атестації.

Жовтень-березень Голова атестаційної комісії Наказ
3 Організувати та провести

чергову та позачергову атестацію педагогічних працівників: Мозуль Г.М., Куковицької К.І., Яременко А.П., Андріяш Т.О., Левченко Т.В., Косенко Н.П., Вакули Т.А.

4 З метою підвищення якості проведення атестації організувати «Тиждень педагогічної майстерності». Лютий Вихователь-методист Згідно плану

 

Розділ4
Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

4.1. Комплексне вивчення

 

№ з/п Зміст роботи Вид контролю Форма відобра-

ження

Вікова група Термін Відмітка про вико-на-ння
1 Організація життєдіяльності дітей середнього віку. Комплек-сний Довідка  «Сунички» Січень  
2 Організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку. Комплек-сний Довідка «Мультяшки» Березень  

 

4.2. Тематичне вивчення

 

№ з/п Зміст роботи Вид

контролю

Форма відобра-ження Вікова група Термін Від-

мітка про вико-нання

1 Стан роботи в групах раннього віку в період адаптації. Тематичний Довідка до консиліуму «Квіточка»,

«Бджілка», «Смішарики»

Жовтень  
2 Стан роботи з економічного виховання з дітьми дошкільного віку. Тематичний Довідка до педради середні

групи

Листопад  
3 Організація театралізованої діяльності дітей в дитячому садку Тематичний Довідка до педради Старші групи Лютий  
4 Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Тематичний Довідка до консиліуму старші групи

 

Квітень  

 

4.3. Вибіркове вивчення

 

№ з/п Зміст роботи Вид контролю Форма відображе-ння Вікова група Термін Від-

мітка про вико-нання

1 Підготовка до нового навчального року Оператив-ний До наради при завідувачу Всі групи Серпень  
2 Дотримання вимог педагогами щодо ведення документації  вихователів Оператив-ний До педгодини Всі групи Вересень  
3 Оформлення батьківських куточків Оператив-ний До педгодини Всі групи Березень  
4 Стан організації харчування Оперативно-оглядовий До наради при завідувачу Всі групи Жовтень  
5 Огляду технічного стану

будівлі та службових приміщень закладу

Оперативно-оглядовий До наради при завідувачу Постійно  
6 Медико-педагогічний контроль занять фізкультури Поперед-жувальний До педгодин Молодші, середні, старші 2 рази / рік  
7 Самоосвіта педагогічних працівників Поперед-жувальний До наради при завідувачу Вибірко-во Грудень  
8 Стан проведення свят, розваг, гурткової роботи До педгодини Вибірко-во Протягом року  
9 Дотримання техніки безпеки та правил охорони праці педагогами під час освітнього процесу Поперед-жувальний До наради при завідувачу Вибірко-во Протягом року  
10 Робота педагогів з попередження дитячого травматизму. Організація та проведення осіннього тижня безпеки Оперативний До педгодини Всі групи Листопад  
11 Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації Оперативний

 

До засідання атестацій-ної комісії Вихова-телі, що атестую-ться Відпо-відно графіку атестації  
12 Вивчення

рівня обізнаності дітей, сформованості

в них умінь

і навичок відповідно до програмових вимог

Оперативний

 

До педгодини Всі групи Жовтень

Січень

Квітень

 

Розділ 5
Організаційно-педагогічна робота

5.1. Робота з дітьми, неохопленими дошкільною освітою

п/п

Зміст роботи Термін проведення Форма проведен-ня Форма узагаль-нення Відпові-дальна особа При-мітка
1. Проводити соціально-педагогічний патронат Червень-серпень Співбесіда Список вихова-

тель-методист

2. Оформити картотеки дітей неохоплених дошкільною освітою Вересень-жовтень Картотека вихо-

ватель-методист

3. З метою виявлення пропозиції, побажань щодо підготовки дітей до навчання в школі провести анкетування батьків «Дитячий садочок від А до Я» Впродовж року Анкету-вання Анкета вихо-ватель-методист
4. Розробити нові форми співпраці з сім’єю з питань підготовки до школи дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують заклад Жовтень,

2019

Співбесіда вихо-ватель-методист
5. Організувати роз’яснювальну роботу  щодо переваг підготовки дітей до школи в умовах закладу дошкільної освіти. Впродовж року Співбесіда Вихо-ватель-методист
6. Залучати дітей, неохоплених дошкільною освітою до участі в виставках, конкурсах, спортивних святах та розвагах Впродовж року вихо-ватель-методист

 

5.2. Заходи взаємодії  закладу дошкільної освіти із школою

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
Забезпечення наступності в роботі ЗДО і школи
І. Організаційна робота
1.

 

Екскурсії та цільові прогулянки до школи:
Відвідування святкової лінійки, присвяченої початку навчального року Вересень Вихователь-методист, вихователі
Ознайомлення з приміщеннями школи (коридори, їдальня, класи, фізкультурний зал, бібліотека) Вересень Вихователь-методист, вихователі
Ознайомлення зі шкільною майстернею, відвідання уроку, бесіда з учителями й учнями Листопад Вихователь-методист, вихователі
ІІ. Методична робота
1. Організація роботи круглого столу для вихователів та вчителів з  питань обговорення реформ нової української школи та наступності в роботі ЗДО і школи Жовтень Вихователь-методист, завуч
2. Вивчення програми, за якою працює дошкільний навчальний заклад, і програм початкових класів Вересень-жовтень Вихователь-методист, завуч, вихователі, вчителі
3. Взаємовідвідування уроків і занять учителями та вихователями Упродовж року Завуч, вихователь-методист
4. Провести зі старшими дошкільниками цикл занять «Я йду до школи» Упродовж року Вихователь-методист,  вихователі
5. Використовувати під час організованої діяльності  читання творів про школу Упродовж року Вихователь-методист,  вихователі
6. Знайомити вихованців старшої групи з правилами поведінки школярів Упродовж року Вихователь-методист,  вихователі
ІІІ. Шефська робота
1. Допомога учнів середніх класів у виготовленні атрибутів для сюжетно-рольових ігор, м’яких іграшок Листопад Завідувач, завуч, директор
2. Ремонт іграшок зусиллями

учнів

Січень Завуч, учителі
3. Допомога учнів ССШ у прибиранні майданчиків, робота на клумбах Травень Завуч, учителі
4. Відвідування дошкільнятами учнівського лялькового театру, концерту учнів музичних класів, перегляд інсценівок Упродовж року Завуч, учителі
ІV. Робота з батьками майбутніх першокласників
1. Батьківські збори з участю педагогів школи  «Готуємо разом дитину до школи»

 

Жовтень Завідувач, вихователь-методист, учителі, вихователі
2. Умови успішного навчання дітей у школі; єдність вимог школи та дошкільного закладу. Виставка дитячих робіт Березень Завідувач, вихователь-методист, учителі, вихователі
3. Створення умов для розвитку здібностей дітей дошкільного віку. Звіт вихователів про підготовку дітей до школи Квітень Завідувач, вихователь-методист
4. Проведення тематичних консультацій для батьків у старших групах:

— «Ми майбутні школярі»

— «Що має знати й уміти майбутній школяр»

Вересень-грудень вихователі
5. Групові й індивідуальні консультації для батьків із питань:
Готуємо разом дитину до школи

 

Грудень Практичний психолог
Робоче місце майбутнього школяра.

 

Січень Вихователь-методист
Режим дня – основа формування у дитини організованості. Березень Практичний психолог
Формування правильної постави майбутніх школярів Квітень Інструктор із фізкультури
Розвиток зв’язного мовлення, чіткість вимови- запорука успішного навчання Жовтень Вчитель-логопед

 

5.3. Заходи взаємодії закладу з установами і організаціями

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про викона-ння
1. Проведення екскурсій до

дитячих бібліотек, театрів

міста, в природу, по визначним пам’ятках

рідного міста

протягом

року

Вихователь-методист
2. Екскурсія до Центру

позашкільної освіти та

роботи з талановитою

молоддю

протягом

року

3. Організація та проведення екскурсій та Тижня безпеки

життєдіяльності дитини

спільно з управлінням

надзвичайних ситуацій

Протягом року Вихователь-методист  
4. Екскурсія до футбольного центру Барса, спорт клубу «Аполон» За потребою Вихователь-методист  

 

 

 

 

5.4. План роботи з батьками

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
1. Анкетування батьків новоприбулих дітей щодо запитів, побажань Вересень-жовтень Вихователь-методист
2. Анкетування батьків щодо оцінки діяльності закладу та вивчення запитів, пропозицій і зауважень батьків травень Вихователь-методист
3. День відкритих дверей Згідно графіку СМР Завідувач, вихователь-методист

 

4. Розміщення інформації на

батьківській сторінці на офіційному Інтернет-сайті закладу дошкільної освіти

Протягом року вихователь-методист
Загальні батьківські збори
1. «Презентація закладу дошкільної освіти  в системі національної освіти»

1.1. Пріоритетні напрями роботи закладу на 2019-                   2020 н. р.

1.2. Організація харчування дітей у закладі

1.3. Вибори членів батьківської громади закладу

1.4. Заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази закладу

1.5. Педагогіка партнерства: відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від закладу дошкільної освіти» (обмін думками)

1.6 Підсумок зборів

Жовтень Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

Голова БК

 

 

Голова БК

2. «Я здоров’я бережу – сам собі допоможу»

1.Інформаційний вісник «Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології»

2.Інтерактивна бесіда «Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі та вдома»

Січень Завідувач

 

Вихователь-методист

 

 

Інструктор з фізкультури

 
3.  «Результативність роботи  ЗДО  за навчальний рік»

1.Звіт керівника закладу перед громадськістю про результати роботи за навчальний рік.

2.Звіт голови батьківської

громади про участь у розвитку

закладу та вдосконалення

освітнього процесу

3.Організацію літнього

оздоровлення дітей

Травень Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

Сестра медична старша

 

 

Групові батьківські збори

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
Групи: «Бджілка», «Смішарики», «Квіточка»,  (3-й рік життя)
1. Заклад дошкільної освіти – осередок навчання та виховання малюка.

1.1. Перші дні в дитсадку (бесіда).

1.2. Здоров’я дитини – то найбільший скарб.

1.3. Про вибори батьківського комітету.

1.4.Обговорення психолого-педагогічних ситуацій.

1.5.Підсумки зборів.

Вересень Вихователі, практичний психолог, сестра медична старша

 

Конференція
2. Дискусія:
Привчаємо малят до самостійності.
2.1.Рівень навичок самообслуговування (серед вихованців групи).2.2. Виступи батьків з обміну власним досвідом за темою зборів.
2.3.Допоможіть дитині стати самостійною (пам’ятка).
2.4.  Підсумки зборів.
Грудень Вихователі, практичний психолог Дискусія
3.  Дискусія:

Творчість у ранньому віці.
3.1. Гра – головний засіб навчання та виховання дитини (бесіда).
3.2. Роль сім’ї у розвитку мовлення дітей раннього ріку.

3.3. Як активізувати пізнавальну активність дитини?
3.4. Підсумки зборів.

Квітень Вихователі, вихователь-методист, сестра медична старша Дискусія
Групи: «Сонечко», «Калинка» (4-й рік життя)
1. Презентація:
Молодший дошкільний вік – період активного пізнання світу.
1.1.Основні напрямки освітнього процесу у 2019 -2020 н.р.1.2. Психологічна характеристика дітей 4-го року життя.

1.3.Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок
1. 4.Вибори батьківського комітету.
1.5.Підсумки зборів.

Вересень Практичний психолог, вихователі, сестра медична старша, вихователь-методист Презентація
2. Темперамент та креативність.
2.1.Психологічний портрет молодшої групи нашого закладу.2.2. Обговорення батьківським колективом психолого-педагогічних ситуацій за темою зборів.

2.3.Спостережливість – ключ до пізнання.
2.4. Підсумки зборів.

Грудень Практичний психолог, вихователі, сестра медична старша Усний журнал
3.  Зустріч за круглим столом:

3.1.Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації?

3.2.Про культуру взаємин батьків і дітей.

3.3.Вплив ігор на мовленнєвий розвиток дітей.

3.4. Підведення підсумків.

Квітень Вихователі, сестра медична старша, лікар Круглий стіл
Групи: (5-й рік життя) «Мультяшки», «Сунички», «Ромашка»
1. Психолого-педагогічна характеристика дітей. 1.1.Ознайомлення із завданнями навчання та виховання дітей 5 року відповідно до програми «Я у Світі».

1.2.Інтелектуальні можливості п’ятирічок.

1.3.Виступи керівників гурткової роботи.

1.4.Вибори батьківського комітету.

1.5.Підсумки зборів.

Вересень Практичний психолог, вихователі  
2. 2.1 . Значення, зміст та основні напрямки роботи з формування комунікативних навичок у дітей середнього дошкільного віку.
2.2.Цього необхідно навчити дитину (пам’ятка).
2.3.Виступ учителя – логопеда: мовленнєві затримки актуальна проблема.2.4.Забезпечення рухової активності дитини вдома.

2.5.Підведення підсумків.

Грудень Практичний психолог, вихователі  
3. Дискусія:
3.1. Чи треба карати дитину (доповідь)?
3.2. Виступи батьків для обміну досвідом.
3.3.Обговорення психологічних ситуацій за темою заходу.
3.4.Про покарання дитини: корисні поради (пам’ятка).
3.5. Підсумки зборів.
Квітень Практичний психолог, вихователі  
Групи: (6-й рік життя) «Ягідка», «Барвінок», «Капітошка», «Перлинка», «Посмішка»
1. 1.1.Організація навчально-виховного процесу дітей старшого дошкільного віку в ЗДО згідно програми «Я у Світі».

1.2. Корисні поради для тата і мами (пам’ятка).

1.3.Бережи здоров’я змалечку. Рекомендації лікаря по загартуванню.
1.4.Вибори батьківського комітету.

1.5.Підсумки зборів.

Вересень Вихователі, лікар Круглий стіл
2. Ділова гра:
2.1.Про роботу в родині та в закладі щодо підготовки дитини до шкільного життя (доповідь).2.2.Розігрування та обговорення психолого-педагогічних ситуацій.

2.3. Що допоможе вашій дитині психологічно підготуватися до школи.

2.4. Пізнавальна активність старших дошкільників.

2.5. Підсумки зборів.

Грудень Практичний психолог, вихователі Усний журнал
3. 3.1. Родина – осередок формування особистості дитини (бесіда з психологом)
3.2. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку3.3. Тестування батьків
3.4. Психологічна готовність дітей до школи
3.5. Підведення підсумків
Квітень Вихователі, практичний психолог, вихователь-методист Ділова гра

 

Консультації для батьків

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1. Тиждень родини Жовтень Вихователь-методист
2. Попередження дитячих неврозів Листопад Практичний психолог
3. Про важливість спілкування батьків з дитиною для розвитку її мовлення. Січень Вихователь-методист
4. Розвиток творчих здібностей дітей. Необхідні умови, щоб виявити здібності дітей Березень Завідувач
5. Трудове виховання дитини в сім’ї та дитячому садку Квітень Вихователь-методист
6. Здоров’я дитини в садку і родині Квітень Працівники закладу, родини
7. Значення літнього оздоровчого періоду для зміцнення здоров’я дітей Травень Сестра медична старша